ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE 
WODĄ I ENERGIĄ

Grupa Badawcza

PROFIL BADAWCZY

Obszar działalności Grupy Badawczej ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE WODĄ
I ENERGIĄ koncentruje się wokół tematyki racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów wodnych w kontekście surowcowym i energetycznym,
ze szczególnym ukierunkowaniem na wody lecznicze i geotermalne oraz wody powierzchniowe i podziemne wykorzystywane w energetyce konwencjonalnej
i odnawialnej (geotermia, hydroenergetyka).

Kluczowe zainteresowania
naukowo-badawcze

Wybrane publikacje
zespołu

Zespół
grupy badawczej

Nowa generacja naukowców

Kształcimy nową generację naukowców i kadr dla sektora OZE w Polsce i za granicą (kierunek Ekologiczne Źródła Energii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) z umiejętnościami radzenia sobie ze złożonymi globalnymi wyzwaniami przyszłości w zakresie aspektów woda-energia-klimat. Zarządzanie zasobami wodnymi
i energią zależy od szczególnych czynników, takich jak dostępność zasobów i czynniki rynkowe, na które mogą wpływać krajowe polityki zasobowe, dobór paliw
i technologii, ale również uwarunkowania klimatyczne.
W konsekwencji, te kluczowe zależności „woda-energia-klimat” znajdują odzwierciedlenie w pracach grupy.

Projekty komercyjne

W ramach projektów komercyjnych zespół realizuje
analizy studialne, ekspertyzy oraz badania obejmujące projektowanie i dokumentowanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód i zasobów dyspozycyjnych rozpatrywanych struktur geologicznych, typowanie
miejsc do eksploatacji zasobów, badania hydrodynamiczne i hydrogeochemiczne, energetyczne i środowiskowe,
w tym LCA. Realizujemy szeroki zakres prac, od badań podstawowych, poprzez badawczo-rozwojowe
i wdrożeniowe, poparte opracowaniem koncepcji technologicznych i oceną efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych inwestycji.


Prowadzimy badania modelowe, w oparciu o najnowsze narzędzia modelowania numerycznego, laboratoryjne oraz pilotowe
z wykorzystaniem zaplecza aparaturowego WGGiOŚ AGH oraz we współpracy z partnerami z jednostek naukowo-badawczych.

GRUPA BADAWCZA

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem badawczym.

prof. dr hab. inż.
Barbara Tomaszewska

KIEROWNIK

BG AGH | Scopus

dr hab. inż.
Anna Sowiżdżał,
prof. AGH

dr hab. inż.
Leszek Pająk,
prof. AGH

dr hab. inż.
Michał Stefaniuk,
prof. AGH

dr inż.
Michał Kaczmarczyk

BG AGH | Scopus

mgr inż.
Elżbieta Hałaj

mgr inż.
Marek Hajto

mgr inż.
Mentari Mukti

BG AGH | Scopus

mgr inż.
Anna Chmielowska

mgr inż.
Aleksandra Szulc-Wrońska

mgr inż.
Magdalena Tyszer

mgr 
Aleksandra Kasztelewicz

mgr inż.
Adam Cygal

BG AGH | Scopus

KLUCZOWE ZAINTERESOWANIA

NAUKOWO-BADAWCZE

Modelowanie hydrodynamiczne i geochemiczne głębokich struktur wodonośnych z uwzględnieniem modeli o zasięgu regionalnym

1

Zastosowania metod geofizycznych w zagadnieniach hydrogeologicznych
i hydrogeotermalnych;

2

Wykorzystanie narzędzi i możliwości systemów GIS

3

Badania układu woda-skała w prognozowaniu wytrącania osadów wtórnych w systemach geotermalnych (prognoza skalingu i kolmatacji systemów geotermalnych)

4

Life Cicle Assessment (LCA) w badaniach środowiskowych

5

Racjonalne i efektywne wykorzystanie wód i energii geotermalnej
w systemach kaskadowych;

6

Wykorzystanie technik membranowych w uzdatnianiu wód geotermalnych dla pozyskania wody przeznaczonej do spożycia i na cele gospodarcze

7

Rozwiązania technologiczne dla pozyskania użytecznych produktów wytwarzanych na bazie wód leczniczych i geotermalnych (koncentraty,
sole lecznicze, kosmetologia, balneologia, rekreacja i in.)

8

Odzysk pierwiastków użytecznych z wód geotermalnych

9

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach uzdatniania wód,
ze szczególnym ukierunkowaniem na ocenę potencjału geotermii niskiej entalpii

10

Efektywne usuwanie składników niepożądanych z wód, m.in. arsenu i boru

11

Ocena stabilności eksploatacji wód leczniczych i geotermalnych

12

Ocena efektywności energetycznej systemów geotermalnych oraz procesów uzdatniania wód;

13

Ocena potencjału wykorzystania wód i energii geotermalnej w rolnictwie

14

Poprawa i konsolidacja systemów zarządzania zasobami wodnymi odpornymi na zmiany klimatu,

15

Integracja rozwiązań opartych na zarządzaniu zasobami wodnym i energią
w celu wsparcia procesów adaptacji do zmian klimatu;

16

Zwiększenie efektywności magazynowania wody i energii

17

Wybrane publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami członków naszej grupy badawczej

1

Innovative desalination of geothermal wastewater supported by electricity generated from low-enthalpy geothermal resources

Michał KACZMARCZYK, Barbara TOMASZEWSKA, Wiesław BUJAKOWSKI
Desalination 2022, 524, 115450

2

Assessment of SW30 membrane for simultaneous removal of selected microelements from high-mineralized water

Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA, Michał BODZEK
Desalination and Water Treatment, 2022, 245, pp. 1–8

3

Utilization of renewable energy sources in desalination of geothermal water for agriculture

Barbara TOMASZEWSKA, Gulden Gokcen AKKURT, Michał KACZMARCZYK, Wiesław BUJAKOWSKI, Nazli KELES, Yakubu A. JARMA, Alper BABA, Marek BRYJAK, Nalan KABAY
Desalination 2021, 513, 115151

4

The development of the temperature disturbance zone in the surrounding of a salt cavern caused by the leaching process for safety hydrogen storage

Leszek PAJĄK, Leszek LANKOF, Barbara TOMASZEWSKA, Paweł WOJNAROWSKI, Damian JANIGA
Energies, 2021, 14, pp. 1–14

5

State-of-the-art of renewable energy sources used in water desalination: present and future prospects

Jochen BUNDSCHUH, Michał KACZMARCZYK, Noreddine GHAFFOUR, Barbara TOMASZEWSKA
Desalination 2021, 508, 115035

6

Seven potential sources of arsenic pollution in Latin America and their environmental and health impacts

Jochen BUNDSCHUH, Barbara TOMASZEWSKA
Science of the Total Environment, 2021, 780, 146274

7

Prospects of using hydrocarbon deposits from the autochthonous Miocene formation (Eastern Carpathian Foredeep, Poland) for geothermal purposes

Anna CHMIELOWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA
Energies, 2021, 14, pp. 1–28

8

Desalination of geothermal wastewaters by membrane processes: strategies for environmentally friendly use of retentate streams

Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA, Nalan KABAY
Desalination, 2021, 520, 115330

9

Assessment of different nanofiltration and reverse osmosis membranes for simultaneous removal of arsenic and boron from spent geothermal water

Yakubu A. JARMA, Asli KARAOGLU, Ozge TEKIN, Alper BABA, Eser OKTEN, Barbara TOMASZEWSKA, Kamil BOSTANCI, Muserref ARDA, Nalan KABAY
Journal of Hazardous Materials, 2021, 405, 124129

10

Arsenic in Latin America: new findings on source, mobilization and mobility in human environments in 20 countries based on decadal research 2010–2020

Jochen BUNDSCHUH, Barbara TOMASZEWSKA
Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2021, 51, pp. 1727–1865.

11

A detailed analysis of the influence of selected process parameters on the desalination of geothermal water using nanofiltration/reverse osmosis membranes

Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA
Desalination and Water Treatment, 2021, 214, pp. 321–337.

12

What should be included in education programmes – the socio-education analysis for sustainable management of natural resources

Anna MRÓZ, Iwona OCETKIEWICZ, Barbara TOMASZEWSKA
Journal of Cleaner Production, 2020, 250, 119556

13

Use of low-enthalpy and waste geothermal energy sources to solve arsenic problems in freshwater production in selected regions of Latin America using a process membrane distillation – research into model solutions

Barbara TOMASZEWSKA, Jochen BUNDSCHUH, Leszek PAJĄK, Marta DENDYS, Valeria Delgado QUEZADA, Michał BODZEK,
Maria Aurora ARMIENTA, Mauricio Ormachea MUNOZ, Aleksandra KASZTELEWICZ
Science of the Total Environment 2020, 714, art. no. 136853, pp. 1–15

14

Sustainable utilization of low enthalpy geothermal resources to electricity generation through a cascade system

Michał KACZMARCZYK, Barbara TOMASZEWSKA, Agnieszka OPERACZ
Energies, 2020, 13 (10), art. no. 2495, pp. 1–18

15

Physicochemical composition variability and hydraulic conditions in a geothermal borehole – the latest study in Podhale Basin, Poland

Agnieszka OPERACZ, Bogusław BIELEC, Barbara TOMASZEWSKA, Michał KACZMARCZYK
Energies, 2020, 13 (15), art. no. 3882 pp. 1–18

16

Review of the low-enthalpy Lower Cretaceous geothermal energy resources in Poland as an environmentally friendly source of heat for urban district heating systems

Leszek PAJĄK, Barbara TOMASZEWSKA, Wiesław BUJAKOWSKI, Bogusław BIELEC, Marta DENDYS
Energies 2020, 13 (6) art. no. 1302, pp. 1–14

17

Energetic and environmental aspects of individual heat generation for sustainable development at a local scale — a case study from Poland

Michał KACZMARCZYK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA
Energies 2020, 13 (2) art. no. 454, pp. 1–16

18

Geological and thermodynamic analysis of low enthaply geothermal resources to electricity generation using ORC and Kalina Cycle technology

Michał KACZMARCZYK, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK
Energies 2020, 13, 6 (1335), pp. 1–20

19

The potential of RES in the reduction of air pollution: the SWOT analysis of smart energy management solutions for Krakow Functional Area (KrOF)

Tomasz JELEŃSKI, Marta DENDYS, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK
Energies 2020, 13(7), art. no. 1754, pp. 1–26

20

Could geothermal water and energy use improve living conditions? : environmental effects from Poland?

Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Agnieszka OPERACZ, Józef CHOWANIEC
Archives of Environmental Protection 2019, 45 no. 3, pp. 109–118

21

Pilot study of the impact of geothermal water RO concentrate volume minimization on the possibility of comprehensive further use

Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA
Desalination and Water Treatment 2019, 157, pp. 250–258

22

Lithium capturing from geothermal water by hybrid capacitive deionization

Anna SIEKIERKA, Barbara TOMASZEWSKA, Marek BRYJAK
Desalination 2018, 436, pp. 8–14

23

The comparison of environmental flow assessment - The barrier for investment in Poland or river protection?

Agnieszka OPERACZ, Andrzej WAŁĘGA, Agnieszka CUPAK, Barbara TOMASZEWSKA
Journal of Cleaner Production 2018, 193, pp. 575–592

24

Use of numerical modelling in the prediction of membrane scaling : reaction between antiscalants and feedwater

Barbara TOMASZEWSKA, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR, Magdalena TYSZER
Desalination 2018, 427, pp. 27–34

25

Investigations of the possibility of lithium acquisition from geothermal water using natural and synthetic zeolites applying poly(acrylic acid)

Małgorzata WIŚNIEWSKA, Gracja FIJAŁKOWSKA, Iwona OSTOLSKA, Wojciech FRANUS, Agnieszka NOSAL-WIERCIŃSKA,
Barbara TOMASZEWSKA, Joanna GOSCIANSKA, Grzegorz WÓJCIK
Journal of Cleaner Production 2018, 195, pp. 821–830

26

Low-enthalpy geothermal energy as a source of energy and integrated freshwater production in inland areas: technological and economic feasibility

Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Jochen BUNDSCHUH, Wiesław BUJAKOWSKI
Desalination 2018, 435, pp. 35–44

27

The concept of multivariant use of geothermal water concentrates

Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Michał BODZEK, Mariola RAJCA
Desalination and Water Treatment 2018, 128, pp. 179–186

28

Zero-waste initiatives – waste geothermal water as a source of medicinal raw material and drinking water

Barbara TOMASZEWSKA, Marta DENDYS
Desalination and Water Treatment 2018, 112, pp. 12–18

29

New approach to the utilisation of concentrates obtained during geothermal water desalination

Barbara TOMASZEWSKA
Desalination and Water Treatment 2018, 128, pp. 407–413

30

Integration of nanofiltration and reverse osmosis in desalination of mine water

Michał BODZEK, Mariola RAJCA, Malwina TYTŁA, Krystyna KONIECZNY, Barbara TOMASZEWSKA
Desalination and Water Treatment 2018, 128, pp. 372–382

31

Analysis of hydrogeological conditions supported by mathematical modelling as the basic stage of investment projects in the field of geothermy

Barbara TOMASZEWSKA, Marta DENDYS, Leszek PAJĄK
Geological Bulletin of the Polish Geological Institute 2018, pp. 179–183

32

Groundwater circulation in the Miechów Trough and the central part of the Carpathian Foredeep (Poland): a hydrogeological conceptual model

Marta DENDYS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara TOMASZEWSKA
Geologos 2018, 24(3), pp. 177–187

33

The influence of selected factors on the effectiveness of pre-treatment of geothermal water during the nanofiltration process

Barbara TOMASZEWSKA, Mariola RAJCA, Ewa KMIECIK, Michał BODZEK, Wiesław BUJAKOWSKI, Katarzyna WĄTOR, Magdalena TYSZER
Desalination 2017, 406, pp. 74–82

34

Renewable energy in education for sustainable development. The Polish experience

Iwona OCETKIEWICZ, Barbara TOMASZEWSKA, Anna MRÓZ
Renewable and Sustainable Energy Reviews 2017, 80, pp. 92–97

35

Selected problems with boron determination in water treatment processes. Part I: comparison of the reference methods for ICP-MS and ICP-OES determinations

Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR, Michał BODZEK
Environmental Science and Pollution Research 2016, 23(12), pp. 11658–11667

36

Possibilities for the efficient utilisation of spent geothermal waters

Barbara TOMASZEWSKA, Andrzej SZCZEPAŃSKI
Environmental Science and Pollution Research 2014, 21(19), pp. 11409–11417

37

Application of a hybrid UF-RO process to geothermal water desalination. concentrate disposal and cost analysis

Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Michał BODZEK
Archives of Environmental Protection 2014, 40(3), pp. 137–151

38

Desalination of geothermal waters using a hybrid UF-RO process. Part I: Boron removal in pilot-scale tests

Barbara TOMASZEWSKA, Michał BODZEK
Desalination 2013, 319, pp 99–106

39

Desalination of geothermal waters using a hybrid UF-RO process. Part II: Membrane scaling after pilot-scale tests

Barbara TOMASZEWSKA, Michał BODZEK
Desalination 2013, 319, pp. 107–114

40

The removal of radionuclides during desalination of geothermal waters containing boron using the BWRO system

Barbara TOMASZEWSKA, Michał BODZEK
Desalination 2013, 309, pp. 284–290

41

Dynamics of clogging processes in injection wells used to pump highly mineralized thermal waters into the sandstone structures lying under the polish lowlands

Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK
Archives of Environmental Protection 2012, 38(3), pp. 105–117

42

The use of ultrafiltration and reverse osmosis in the desalination of low mineralized geothermal waters

Barbara TOMASZEWSKA
Archives of Environmental Protection 2011, 37(3), pp. 63–77


WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE

Międzynarodowy Projekt Bilateralny
Polsko-Turecki - Water-Energy-Food Nexus: Geothermal water for agriculture
/ Woda-Energia-Żywność: Wody geotermalne dla rolnictwa (akronim: Geo4Food), finansowany ze środków NCBiR oraz TÜBiTAK. Nr Projektu POLTUR3/Geo4Food/4/2019. Realizacja: 2019-2022

Informacje dodatkowe:

Partnerzy: 1) Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, 2) Wroclaw University of Technology in Wroclaw, 3) Izmir Institute of Technology (IZTECH), 4) Ege University in Izmir.

Barbara Tomaszewska – kierownik projektu, koordynator
i główny wykonawca

Wykonawcy: Anna Sowiżdżał, Leszek Pająk, Aleksandra Kasztelewicz,
Magdalena Tyszer, Michał Kaczmarczyk

UNESCO Chair on Groundwater Arsenic within the 2030 Agenda for Sustainable Development

An independent leadership think-tank for researchers, developers, industries, and policy makers for innovative ideas and best practices addressing global water challenges within the 2030 Agenda for Sustainable Development

Wykonawcy: Barbara Tomaszewska

Międzynarodowy Projekt Bilateralny
Polsko-Turecki – Integrated management of geothermal water: recovery of energy and water / Zagospodarowanie wód geotermalnych: odzysk energii oraz produkcja wody (akronim: GEOTHERM), finansowany ze środków NCBiR oraz TÜBiTAK. Nr Projektu POLTUR2/1/2017. Realizacja: 2017-2021

Informacje dodatkowe:

Partnerzy: 1) Wroclaw University of Technology in Wroclaw, 
2) AGH University of Science and Technology in Krakow, 
3) Ege University in Izmir

Barbara Tomaszewska – kierownik projektu - AGH,
koordynator i główny wykonawca

Wykonawcy: Leszek Pająk, Marta Dendys, Michał Kaczmarczyk, Magdalena Tyszer

www.geothermproject.com

Międzynarodowy Projekt Badawczy
i Innowacyjny Unii Europejskiej – Horyzont 2020 – Developing geothermal and renewable energy projects by mitigating their risks / Rozwijanie projektów z zakresu geotermii i innych OZE poprzez ograniczanie ich ryzyka (akronim: GEORISC). Nr Projektu 642047. Realizacja 2018-2021. 

Informacje dodatkowe:

Partnerzy: 1) European Geothermal Energy Council Egec Belgium,
2) Association Francaise Des Professionnels De La Geothermie Afpg France, 3) Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres Brgm France, 4) Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu Tubitak Turkey, 5) Jeotermal Elektrik Santral Yatirimcilari Dernegi Jesder Turkey, 6) Geotermia Expressz Mernoki Tanacsado Iroda Korlatolt Felelossegu Tarsasag Geoex Hungary, 7) Mining And Geological Survey Of Hungary Mbfsz Hungary, 8) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN (IGSMiE PAN) Poland,
9) Centre For Renewable Energy Sources And Saving Fondation Cres Greece, 10) Anonimi Etairia Diaxeirisis Ananeosimon Pigon Energeias Ppc Renewables Greece, 11) Federal Department For Environment Transports Energy And Communication Sfoe Switzerland, 12) Gec-Co Global Engineering & Consulting – Company Gmbh Gec-Co Germany, 13) Bundesverband Geothermie Ev Bvg Germany, 14) Turkiye Kalkinma Bankasi Anonim Sirketi Tkb Turkey, 15) Geothermie-Schweiz Geothermie-Ch Switzerland

Wykonawcy: Barbara Tomaszewska, Leszek Pająk,
Aleksandra Kasztelewicz

Międzynarodowy Projekt Badawczy
i Innowacyjny Unii Europejskiej – Horyzont 2020 „KINDRA” Knowledge Inventory for Hydrogeology Research / Inwentaryzacja wiedzy dla badań hydrogeologicznych (akronim: KINDRA). Nr Projektu 642047. Realizacja 2015-2018.

Informacje dodatkowe:

Partnerzy:  1) European Federation of Geologist, 2) Sapienza University of Rome - Earth Sciences Department (Leader), 
3) Environmental and Water Agency of Andalusia, 4) La Palna Research Centre, 5) University of Miskolc, 6) GEUS – Geological Survey of Denmark and Greenland

Barbara Tomaszewska – koordynator projektu i główny wykonawca

Wykonawcy: Marta Dendys, Magdalena Tyszer

Międzynarodowy Projekt ERASMUS+ (Programme of the European Union)
– Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk: European educational concept in environmental-nature-
and climate protection to safeguard
a cross-border sustainable development

/ Europejska koncepcja szkolenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i klimatu, aby zapewnić zrównoważony rozwój transgraniczny (akronim: EUBILD-UNAKLIM). Nr Projektu 2016-1-DE02-KA204-003254. Realizacja 2016–2018

Informacje dodatkowe:

Partnerzy: 1) UBB e.V. Umweltbüro für Berlin-Brandenburg e.V. Germany, 2) Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, 3) Universitatea din Oradea, Romania, 4) Polip Ifjúsági Eggesület Szekszárd, Hungary, 5) SRH Hochschule Berlin, Germany

Wykonawcy: Barbara Tomaszewska, Aleksandra Kasztelewicz,
Marta Dendys, Magdalena Tyszer, Leszek Pająk

Międzynarodowy Projekt EEA and Norway Grants (Iceland-Lichtenstein-Norway): Geothermal utilisation potential
in Poland – town Poddębice
/ Potencjał
dla rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – Poddębice.
Nr Projektu 115/2016/Wn05/OA-XN-04/D,
 EOG 2009–2014. Realizacja 2016–2017 

Informacje dodatkowe:

Partnerzy: 1) Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, 2) AGH University of Science and Technology in Krakow, 3) National Energy Authority – Iceland,
4) Poddębice Town and Geotermia Poddębice Ltd.

Wykonawcy: Anna Sowiżdżał, Leszek Pająk, Barbara Tomaszewska, Marek Hajto, Marta Dendys, Michał Kaczmarczyk,
Aleksandra Kasztelewicz

Międzynarodowy Projekt Badawczy Unii Europejskiej: Shallow geothermal Energy Planning, Assessment and mapping Strategies in Central Europe (akronim GeoPLASMA-CE), finansowany ze środków Interreg Central Europe. Nr Projektu. Realizacja 2016–2018

Informacje dodatkowe:

Partnerzy: 1) German Geothermal Association (BVG), 2) Germany, geoENERGIE Konzept GmbH (geoENERGIE), Germany, 3) Saxon State Office for Environment, 4) Agriculture and Geology (LfULG), Germany, 5) Czech Geological Survey (CGS), Czech Republic, 6) State Geological Institute of Dionýz Štúr (SGIDS), Slovakia, 7) Geological Survey of Slovenia (GeoZS), Slovenia, 8) Polish Geological Institute – National Research Institute (PGI-NRI), Poland, 9) AGH University of Science and Technology (AGH UST), Poland, 10) GiGa infosystems (GiGa), Germany, 11) City ob Ljubljana (COL), Slovenia

Wykonawcy: Marek Hajto, Anna Sowiżdżał, Barbara Tomaszewska

Międzynarodowy Projekt EEA and Norway Grants (Iceland-Lichtenstein-Norway): Geothermal energy – a basis for
low-emission heating, improving living conditions and sustainable development
– preliminary studies for selected areas in Poland 
/ Energia Geotermalna: Podstawa Niskoemisyjnego Ciepłownictwa, Poprawy Warunków Życia i Zrównoważonego Rozwoju - Wstępne Studia Dla Wybranych Obszarów
w Polsce. Nr Projektu 173/2017/WN50/OA-XN-4/D. Realizacja: 2017

Informacje dodatkowe:

Partnerzy: 1) Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, 2) AGH University of Science and Technology in Krakow, 3) Wroclaw University of Technology in Wroclaw, 4) Orkustofnun – National Energy Authority, Iceland,
5) Christian Michelsen Research AS in Norway, 6) EGEC European Geothermal Energy Council

Wykonawcy: Anna Sowiżdżał, Leszek Pająk, Barbara Tomaszewska, Marek Hajto, Marta Dendys, Michał Kaczmarczyk,
Aleksandra Kasztelewicz

Projekt badawczo-rozwojowy (PBS): Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy
i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych

Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany w konsorcjum: 1) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2) Politechnika Śląska, 3) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 4) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 5) Geotermia Mazowiecka SA,
6) Geotermia Uniejów

Ze środków wypłaconych przez NCBiR na podstawie decyzji
Nr DZP/PBS3/2397/2014 (Nr projektu 245079)

Realizacja w latach 2014–2017

Barbara Tomaszewska – kierownik projektu, koordynator i główny wykonawca

Wykonawcy: Leszek Pająk, Magdalena Tyszer, Aleksandra Kasztelewicz, Marta Dendys, Michał Kaczmarczyk,
Aleksandra Szulc-Wrońska

Projekt naukowo-badawczy
Nr 398/2011/Wn-06/FG-hg-th/D: Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce 

Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany w konsorcjum: 1) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 3) Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie. Realizacja w latach 2011 – 2014

Barbara Tomaszewska – koordynator projektu i główny wykonawca

Wykonawcy: Anna Sowiżdżał, Leszek Pająk, Aleksandra Kasztelewicz, Marek Hajto, Marta Dendys, Michał Kaczmarczyk

Projekt naukowo-badawczy:
Opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa i wskazanie optymalnej lokalizacji płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko-
i średnioaktywnych 

Informacje dodatkowe:

Zadanie X "Przeprowadzenie symulacji komputerowych rozprzestrzenienia się substancji radioaktywnych w środowisku geologicznym, w przypadku wycieku radionuklidów (przy różnych mechanizmach ich migracji) dla lokalizacji SOP w oparciu o aktualne dane z pomiarów".

Projekt realizowany w konsorcjum: 1) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 3) Instytut Geofizyki PAN, 4) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 5) Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o., 6) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo Państwowe

Zamawiający Ministerstwo Gospodarki

Realizacja w latach 2013–-2017

Wykonawcy: Barbara Tomaszewska, Leszek Pająk

Projekt naukowo-badawczy: Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych

Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany w konsorcjum: 1) Grupa LOTOS S.A. (Lider),
2) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 3) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o., 4) Politechnika Śląska, 5) Politechnika Warszawska

Projekt finansowany ze środków NCBiR w latach 2015–2017
(Nr projektu GEKON1/O2/214140/23/2015), GEKON – Generator Koncepcji ekologicznych

Wykonawcy: Barbara Tomaszewska, Leszek Pająk

Projekt badawczo-rozwojowy: Przeprowadzenie interdyscyplinarnego projektu B+R w EGM Sp. z o.o. 

Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany przez: EGM Sp. z o.o. w latach 2014-2015. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Kierownik Projektu: dr inż. Barbara Kopczyńska

Barbara Tomaszewska – koordynator wybranych zadań, główny wykonawca

Wykonawcy: Magdalena Tyszer

Mobirise
Adres

30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30

Dane kontaktowe

E-mail: bts@agh.edu.pl
Telefon: +48 (12) 617 41 63

Strony internetowe

www.agh.edu.pl
www.ggios.agh.edu.pl
www.kse.agh.edu.pl

Akademia
Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Wydział
Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska

Katedra Surowców
Energetycznych

Dane kontaktowe

+48 (12) 617 41 63 
bts@agh.edu.pl

30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30

Made with Mobirise ‌

Free HTML Page Maker